Čeho lze konstelacemi dosáhnout

ČEHO LZE KONSTELACEMI DOSÁHNOUT

Účinek konstelací můžeme pozorovat na více rovinách. Na racionální úrovni máme možnost nahlížet na situaci v rodině nebo v práci z odstupu, uvědomit si a lépe pochopit, co se v daném prostředí dělo, děje, jaké vztahy mezi sebou členové mají, na koho se zapomíná a kdo má málo pozornosti.

V rovině emocionální máme možnost prožitkově reagovat na změny v systému při hledání nejlepší pozice pro zástupce, emočně se uvolnit, zažít hluboké porozumění a souznění, kdy zástupci říkají slova, která jsme měli v sobě hluboko zasunutá a neuměli jsme je vyjádřit. Výsledný obraz konstelace nám nabízí alternativní obraz vnitřní reality, ve které jsme doposud fungovali. Díky konstelacím se nám tak otevírá možnost volby a mnohem lépe přijmeme naši minulost i naše blízké.

JAK PROBÍHAJÍ SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE

V úvodním pohovoru si krátce probereme problém, se kterým přicházíte, domluvíme se na cílech, kterých byste díky konstelaci chtěli dosáhnout a také si ujasníme, jestli chcete postavit vaši původní rodinu, do které jste se narodili, současnou rodinu s partnerem a dětmi, tělesný nebo psychický příznak (např. bolest hlavy), či pracovní systém, pokud máte potíže v práci. Na začátku konstelace si z účastníků semináře vyberete zástupce pro důležité členy – mohou jimi být rodiče, sourozenci, partner, děti, kolegové či nadřízení. Zvolíte si také  zástupce pro sebe, protože vy, jakožto klient, se pouze díváte, jak vše probíhá, ale vlastní konstelace se neúčastníte. Nakonec všechny tyto zástupce rozestavíte v prostoru do vzájemných pozic, tak jak to odpovídá vaší vnitřní představě dotyčného systému, ale bez předem promyšleného plánu, spíše dle aktuálního pocitu. Od okamžiku, kdy zástupci vstoupí do určených pozic, začínají se u nich projevovat charakteristické pocitové reakce. Tyto prožitky a slovní projevy mnohdy odpovídají skutečným prožitkům a postojům členů vaší rodiny nebo dotyčného systému. Mým úkolem je pak pozorovat jejich reakce, podporovat přeskupování, pomáhat hledat „správné místo“, podporovat vyjádření vět, které mění vzájemné vztahy a atmosféru a eventuálně doplňovat systém o chybějící členy. Konečným cílem je pak nalézt takovou rovnováhu systému, ve které se všichni členové cítí přiměřeně dobře.

ČASTÉ OTÁZKY

Proč konstelace?

– Analyzujeme-li situaci, vztah, problém a hledáme-li řešení, tak pohledem zvenčí, informacemi od zástupců, vlastním vhledem a

zkušeností v roli získáme nový pohled.

– Učíme se efektivněji komunikovat.

– Chceme ovlivnit své zdraví, prosperitu, sebepoznání, zlepšit kvalitu života a vztahů.

– Připravujeme se na náročné jednání, schůzku, na důležitý životní krok.

–  Získáme nový pohled na mezilidské vztahy – už to není taková „džungle“.

– Snažíme se získat informace pro rozhodnutí.

– Investujeme sami do sebe.

Jak lze vysvětlit, že se na konstelacích ukáží věci, které nikdo ze zúčastněných nezažil?

– Informačního neboli vědoucí pole jsou hlavním nástrojem a předností metody konstelací. Pro pochopení toho, jak vzniká informační pole a jaké je jeho využití, je nejlepší vlastní zkušenost.

– Informační pole vzniká při rozestavění zástupců klientem: podle toho jaké osoby zvolíte do rolí zástupců, jakým způsobem je postavíte a kam.

– Zástupci pak mohou vypovídat o pocitech, nebo dávat informace, které jim nejsou známy z vašeho osobního či pracovního života (např. cizí člověk v roli otce dokáže přesně popsat vztah ke klientově matce, zástupce v roli zákazníka přesně vyjádří své očekávání na kvalitu služby, atd..).

– Tento fenomén umožňuje pracovat s opravdu „na míru“ šitými tématy, vždy individuálně, neboť vědoucí pole nám dává velice přesnou zpětnou vazbu.

K vysvětlení tohoto fenoménu je aplikováno několik teorií. Jaké to jsou?

– Holografický efekt – holografický obrázek je založen na principu, že každá část obrázku v sobě zahrnuje celý obrázek a celý obrázek potom všechny části, které jsou vzájemně propojené. Tak i člověk jako složitý energetický systém (kapacita a potenciál lidského podvědomí ještě stále není prozkoumána) už v sobě obsahuje všechny informace. Pomocí konstelace – onoho rituálu rozestavění, který je řízen podvědomím, k tomuto informačnímu poli získáte přístup jak vy, tak i jednotliví zástupci v rolích.

– Morfogenetické pole – zakladatelem této teorie je britský vědec a biochemik Ruppert Shaldrake. Pozorováním chování zvířat a jejich instinktů (např. ptáků, každoročně létajících v hejnu do určitých míst) popsal tzv. morfogenetická pole. Uvádí, že všechny viditelné fenomény jsou kontrolovány informačními poli, která se rozprostírají po celém světě. Tato pole obsahují paměť, do které se stále ukládají všechny událostí a změny – také cokoli bylo vymyšleno nebo pociťováno lidskými bytostmi. Když půjdete o úroveň níž, můžete najít morfogenetická pole států, etnických skupin, kmenů, místních oblastí, měst, rodin…

– Kvantová fyzika a principy rezonance – „žádná energie se neztratí“ a „podobné přitahuje podobné“.

Principům kvantové teorie na chování živých systémů a přenosu informací v nich se věnuje např. fyzik Fritjof Capra nebo biologové Maturana a Varela.

Která forma konstelací funguje lépe – skupinové nebo individuální?

Oba způsoby práce mají hluboký účinek. Nejde říct, co je lepší či horší. Doporučuji aby si každý procítil, který způsob práce mu bude více vyhovovat.

Co všechno musím vědět o historii své rodiny, abych mohl tuto metodu využít?

Pokud je to možné, je dobré si zjistit faktické informace o lidech a osudech z rodiny (kdo tam patří a co se stalo), i generace zpátky. Někdy informace ovšem není možné zjistit nebo to vzhledem k tématu není důležité. Konstelaci je tedy možné absolvovat i bez informací.

Kolik setkání je potřeba, aby měly konstelace účinek?

Konstelace má účinek okamžitý. Pokud se klient otevře novému pohledu, tedy vstoupí do prostoru který nás přesahuje, přichází léčivý účinek. Přesto je konstelace začátkem práce, pozváním pro další vývoj.

Je možné se účastnit konstelace pokud jsem nemocný (psychicky či fyzicky) a užívám léky?

Seminář či sezení není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoli druh léčby, je na vaší zodpovědnosti informovat ošetřujícího lékaře o účasti na takovém sezení.

Co si vzít s sebou?

Není nic potřeba, doporučuji však pohodlný oděv.

INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE

Každé sezení je jedinečné. Vše se děje podle momentální energie, individuální potřeby a vaší připravenosti. Individuální sezení je vhodné i pro páry.

Hlavní výhody individuální konstelace:

 • Řešit své téma diskrétně v soukromí,
 • mít prostor a čas lektorky pouze sami pro sebe,
 • přijít, kdy sami potřebujete a máte čas.

Příklady témata pro individuální sezení:

 • rodinné vztahy
 • partnerství
 • různé emoční stavy – strach, smutek, zvláštní sny
 • ženská témata (těhotenství, porod, mateřství, neplodnost…)
 • pomoc při zpracování těžkého porodu či porodu císařským řezem
 • supervize – pro pracující v pomáhajících profesích
 • práce a finance
 • poradenství při výchově dětí
 • zdraví a nemoci

Jak probíhá individuální sezení

Setkání začínáme rozhovorem, ve kterém si stanovíme téma pro konstelaci a způsob práce. Následuje většinou prožitková část, kdy přichází na řadu samotná konstelace.

Protože v případě individuální konstelace chybí možnost dát role živým zástupcům, informační pole podle vnitřního obrazu klienta zobrazujeme pomocí symbolických značek umístěných v prostoru.

Pomocí průvodce terapeuta můžete ale sám vstupovat na místa jiných rolí nebo analyzovat způsob rozestavění značek. Pomoci může i průvodce svým vhledem nebo zastoupením v rolích. Konstelace se děje a tvoří v přítomném momentu.

Vaším úkolem bude nechat danou konstelaci na sebe působit, společně hledat vlivy z rodinného systému, popřípadě nově se objevující role. Pokud je individuální konstelace dobře indikovaná a dobře načasovaná, může být účinek velmi výrazný, mnohdy se vyrovná i desítce hodin strávených v běžné psychoterapii, což vám také může ušetřit i dost peněz. Tato forma konstelace má ve srovnání se skupinovým seminářem výhodu v tom, že je mnohem bezpečnější, jelikož máme možnost už v průběhu konstelace zpracovat různé zatěžující emoce a matoucí informace míra intimity individuální formy je nesrovnatelná se skupinou – i vzhledem k tomu, že klient tady pracuje sám jenom s terapeutem.

V průběhu práce pochopíte množství vašich životních vzorců, zjistíte jejich původ (např. z čeho vznikly, anebo od koho jste je z rodinného systému převzali), budete mít možnost zažít hlubokou emocionální úlevu. Dále dochází ke změně na úrovni systému (např. v úrovni hierarchie, nebo v principu příslušnosti k systému) a nakonec také pracuji na úrovni energetické (různé formy čištění starých vzorců a vlivů). Dopad konstelace následně probíhá až 6 měsíců od realizace.

Jak se připravit na individuální konstelaci

Pokud je to možné, je dobré si zjistit faktické informace o lidech a osudech z rodiny, i generace zpátky. Někdy informace ovšem není možné zjistit nebo to není důležité vzhledem k tématu klienta. Sezení je tedy možné absolvovat i bez informací. Dále doporučuji přijít ve volném a pohodlném oblečení.

Co může být důležité vědět o svém rodě:

 • předčasná nebo tragická úmrtí
 • úmrtí malých dětí
 • úmrtí při porodu
 • emigrace
 • vyloučení z rodiny
 • vážné a duševní nemoci
 • ztráty majetku
 • vězení
 • křivdy
 • zločiny
 • tajemství

Délka sezení a cena

Běžná individuální konstelace trvá 150 minut a stojí 2 800 Kč (za 3 terapeutické hodiny), speciální symptomová konstelace (včetně práce s konceptem vnitřního muže a ženy, který je vhodný na rozkrytí nevědomých vzorců, blokující navazování funkčních partnerských vztahů) je o 200 Kč dražší, tedy 3 000 Kč. Možná je i párová konstelace, kdy jsou přítomni oba partneři, přičemž  pracujeme na rodinných systémech obou dvou. Tento druh konstelace je nejnáročnější a trvá až 4 terapeutické hodiny (200 minut).

Případné zrušení konstelace pak prosím učiňte do 12h (poledne) dva pracovní dny předcházející konstelačnímu sezení, v opačném případě očekávejte standard storna celé sumy. V rámci přípravy na konstelaci vám emailem posílám dotazník z rodové minulosti (25 otázek, které mapují rod z různých úhlů) a 3 otázky na definici záměru (směru) konstelace. Tuto přípravu mi pak posíláte zpátky opět emailem, abychom šetřili váš čas a peníze. V případě potřeby jsem otevřená i přípravnému individuálnímu setkání před vlastní konstelací, kde si můžete ujasnit váš záměr, jelikož ne každý má jasno v tom, co potřebuje a kde je problém. Individuální sezení trvá 50 minut v běžné ceně  1 000 Kč.